Persbericht VVD Opmeer

posted in: Politiek, VVD | 0

 

Tijdens de buitengewone raadsvergadering van donderdag 18 januari is VVD wethouder Hendrik Stoker ontslagen door de gemeenteraad Opmeer. Het ontslag werd in meerderheid gesteund door het CDA, de DSV en door de VVD Opmeer. Ook de VVD Opmeer zag geen mogelijkheden meer in een verdere samenwerking met wethouder Stoker. Directe aanleiding is het amendement geweest die op 21 december 2017 werd ingediend door VVD, CDA en DSV. De wethouder hield vol dat hij niet op de hoogte was van de indiening van voornoemd amendement, terwijl dit wel zo was. Tijdens de fractievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering is uitgebreid gesproken met wethouder Stoker over de aanleiding en reden van dit amendement. Tijdens dit overleg was de wethouder dwingend in zijn opstelling en werd duidelijk dat de informatieverschaffing vanuit de wethouder onvolledig was en zelfs onwaar. Ook gaf de wethouder aan het amendement, indien ingediend, niet te willen uitvoeren.

Dit genoemde amendement ging over een perceel grond wat onderdeel is van een thans lopend intern integriteitsonderzoek binnen de gemeente Opmeer. De VVD neemt integriteit zéér serieus en vindt het onverstandig om besluiten te nemen op een onderwerp dat direct betrekking heeft op, en zelfs onderdeel is van, dit integriteitsonderzoek. Dit om de zuiverheid te bewaken, en om te voorkomen dat er eventueel verdere schade ontstaat. De coalitie met PvdA en Gemeentebelangen wilden zich niet aan het amendement wagen, waardoor de VVD fractie zich genoodzaakt voelde om een meerderheid te zoeken bij de oppositie om transparantie en integriteit te kunnen waarborgen voor de burgers van Opmeer. Het amendement werd aangenomen en wethouder Hendrik Stoker stelde, zonder steekhoudende toelichting, zijn portefeuille ter beschikking en stapte op, gevolgd door de overige twee wethouders. Mede gelet dat wethouder Stoker geen daad bij het woord voegde om zijn ontslagbrief in te dienen zijn sindsdien door de VVD fractie diverse pogingen ondernomen om met de wethouder in gesprek te komen over de gerezen situatie. Helaas weigerde de wethouder elk verzoek tot direct overleg. Deze weigering, alsook de onvolledigheid in informatie, hebben geleid tot een definitieve vertrouwensbreuk, waardoor er voor de fractie een onwerkbare situatie is ontstaan.

De VVD betreurt de gang van zaken maar zag om bovengenoemde redenen geen andere oplossing.